LEED

Leadership in Energy and Environmental Design

Ett internationellt system för att driva på resurseffektivt och miljömässigt uthålligt byggande. Systemet är frivilligt och kommer från USA där det utvecklas av The U.S. Green Building Council som är en oberoende, icke-kommersiell organisation där bland annat företag, universitet, myndigheter och organisationer ingår.

LEED fokuserar på ett antal nyckelområden som tillsammans ringar in helheten i byggprojekt. Systemet styr upp byggandet för att det ska bli rätt från början i skapandet av en värdefull miljö riktig byggnad. LEED används för både kommersiella fastigheter och bostäder. Det finns 100 bas poäng, samt 6 poäng för innovativ design och 4 poäng för regionala prioriteringar.

Det finns 4 nivåer, Certifierad byggnad 40-49 poäng , Silver 50-59 poäng, Guld 60-79 poäng, Platinum 80 poäng eller över.

Nyckelområden som bedöms och betygsätts är:

Mark.
T ex val av tomt och inverkan på ekosystem och vattenvägar.

Vatten
Byggnader är de primära ”förbrukarna” av vatten.

Energi
I USA används, enligt uppgift från U.S. Department of Energy, 39% av energin och 74% av elektriciteten till fastigheter.

Material och andra byggresurser
Hållbart producerat och transporterat byggmaterial premieras, liksom minimalt spill.

Inomhusklimat
Mesta tiden tillbringar vi inomhus. LEED tar hänsyn till bl a luftkvalitet, tillgång till dagsljus och rumsakustik.

(Bostäder) Lokalisering och kommunikationer
Hur bostäderna passar in i t ex befintlig infrastruktur är viktigt, liksom möjligheter till friluftsaktiviteter.

(Bostäder) Kunskap och utbildning
Att brukarna av bostäder får kunskap om ”gröna hem” har genomslag i LEED-rankingen.Innovativ design. LEED slår ett slag för innovativa tekniska lösningar och strategier som tar byggprojekten miljömässigt längre än vad LEED kräver.

Regional anpassning;
I USA ger anpassning till regionala krav i de olika delstaterna poäng i LEED-rankingen.)

Dessa områden bedöms och får poäng. Om man dokumenterar och uppfyller givna krav, kan byggnaden LEED Green Building-klassificeras. Klassificering görs i fyra nivåer – Platinum, Gold, Silver och Certified. Nivåerna hänger samman med hur många poäng projektet uppnått. LEED Accredited Professionals (LEED APs) leder och fungerar som rådgivare vid miljöanpassat byggande. LEED APs har utbildats och certifierats vid Green Building Certification Institute i USA. LEED är en tredjepartscertifiering som fungerar genom byggnadens hela livscykel.